Skip to main content

Algemene voorwaarden

Hieronder kunt u onze algemene voorwaarden nalezen. Uiteraard kunnen wij u hiervan een exemplaar toesturen.

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van huur en verhuur, koop en verkoop, alsmede op alle overeenkomsten van opdracht tot uitvoering van werkzaamheden van Uitenhage Verhuur B.V., gevestigd te Wateringen, hierna te noemen “Uitenhage”.
 2. De huurder, koper respectievelijk de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 6. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.
 8. Indien Uitenhage deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Uitenhage hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod en offertes

 1. Ieder aanbod en elke offerte van Uitenhage is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Uitenhage het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Uitenhage niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Uitenhage het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
 4. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Getoonde modellen, opgaven van afmetingen, capaciteiten, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Uitenhage zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Uitenhage heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Uitenhage schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Uitenhage is pas gebonden aan:
  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
   na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Uitenhage - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Uitenhage vereist, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 5: Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- of tarieflijsten e.d. vermelde prijzen of tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 2. Tenzij partijen een vaste prijs of vaste vergoeding zijn overeengekomen, zal Uitenhage de vergoeding voor haar werkzaamheden berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief of het gebruikelijke uurtarief van Uitenhage.
 3. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 4. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Uitenhage het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
 5. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Uitenhage bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
 6. Uitenhage mag een overeengekomen vaste prijs of vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Uitenhage en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen prijs of de overeengekomen vergoeding.
 7. De huurtarieven op basis van weekhuur gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen).
 8. Indien gebruik plaatsvindt buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen gelden hiervoor de dagtarieven.
 9. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Uitenhage (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft Uitenhage het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
  b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Uitenhage heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Uitenhage er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 6: Huurperiode

 1. De huurperiode en de huurprijs worden in de huurovereenkomst vastgelegd. De minimale huurperiode is één dag.
 2. Een huurperiode van een week loopt van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van eventuele in die week vallende erkende nationale feestdagen).
 3. De huurperiode vangt aan op het moment dat het gehuurde het terrein van Uitenhage verlaat of, indien het gehuurde door de huurder vanaf een andere plaats dan het terrein van Uitenhage wordt opgehaald, het moment van in ontvangst nemen van het gehuurde en eindigt op het moment van teruglevering of terugkomst op het terrein van Uitenhage.
 4. Indien partijen overeenkomen dat de wederpartij het gehuurde van Uitenhage zal kopen, loopt de huurperiode door tot het moment dat het gehuurde in eigendom is overgedragen aan de wederpartij en blijft de huurprijs verschuldigd tot het moment van eigendomsoverdracht.

Artikel 7: Waarborgsom bij verhuur

 1. Uitenhage mag een waarborgsom vaststellen die vóór ingang van de huurperiode door de wederpartij moet worden voldaan.
 2. Indien de wederpartij de verlangde waarborgsom niet tijdig betaalt, mag Uitenhage de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden. Een en ander, onverminderd het recht van Uitenhage op volledige schadevergoeding.
 3. De waarborgsom mag door de wederpartij niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huurprijs.
 4. Bij het einde van de overeenkomst mag Uitenhage alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade, voor zover dit mogelijk is, verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.

Artikel 8: (Af)levering, (af)leveringstermijnen

 1. Uitenhage en de wederpartij kunnen overeenkomen dat Uitenhage het gehuurde (het voertuig) bij de wederpartij zal afleveren. Overeengekomen (afleverings)termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Uitenhage haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze verplichtingen alsnog na te komen.
 2. Ter plaatse van het afleveradres moet de wederpartij voor voldoende parkeergelegenheid zorg dragen. De wederpartij zal al het mogelijke doen om te bereiken dat het voertuig onmiddel­lijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen.
 3. Eventuele vertragingen door schuld van de wederpartij (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de wederpartij. De hiermee gemoeide kosten worden door Uitenhage als meerkosten aan de wederpartij berekend.
 4. Een overeengekomen afleveringstermijn gaat pas in op het moment dat Uitenhage alle voor de aflevering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de afleveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

Artikel 9: Voorwaarden en verplichtingen bij huur van bedrijfsvoertuigen

 1. Het is de wederpartij niet toegestaan anders over het voertuig te be­schikken dan als houder voor Uitenhage en de wederpartij moet te allen tijde voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het voertuig bevoegd is.
 2. Indien de wederpartij zich het voertuig op enige wijze toe-eigent, is er sprake van verduistering van het voertuig. Uitenhage zal in dat geval altijd aangifte van verduistering doen bij de daartoe bevoegde instantie.
 3. Ingeval van beslaglegging op het voertuig, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag, of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal gebeuren, moet de wederpartij dit onmiddellijk aan Uitenhage melden. De wederpartij moet de beslaglegger onmiddellijk meedelen dat het voertuig eigendom is van Uitenhage.
 4. De huurprijs en de eventuele bijkomende kostenelementen zoals de kosten voor een eventueel verplicht Eurovignet zijn opgenomen in de huurovereenkomst.
 5. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, de kosten voor brandstof, motorolie, ruitensproeiervloeistof, reiniging, parkeren e.d. voor rekening van de wederpartij.
 6. De wederpartij of degene die namens hem het voertuig in ontvangst neemt, moet bij het sluiten van de huurovereenkomst of bij het in ontvangst nemen van het voertuig een geldig en in een voor Uitenhage begrijpelijke taal gesteld rijbewijs kunnen tonen. Indien dit niet het geval is, moet een internationaal rijbewijs in combinatie met het originele rijbewijs getoond kunnen worden. De wederpartij moet verder een recent document kunnen overleggen waaruit zijn actuele woon- of vestigingsadres blijkt.
 7. De wederpartij en Uitenhage zullen het voertuig bij aflevering gezamenlijk inspecteren.
 8. Indien tijdens deze inspectie zichtbare defecten, gebreken, beschadigingen e.d. geconstateerd worden, zal hiervan door Uitenhage een schadebeschrijving worden opgemaakt.
 9. Defecten of gebreken aan het voertuig welke de wederpartij in redelijkheid niet tijdens de genoemde inspectie had kunnen ontdekken moeten direct, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking daarvan aan Uitenhage worden gemeld met opgaaf van alle bijzonderheden, gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Uitenhage. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 10. Het is de wederpartij niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor vervoer van personen tegen betaling, te (doen) gebruiken voor het geven van rijlessen en/of het rijden van rally’s, races of betrouwbaarheidsproeven, al dan niet op gesloten circuits dan wel te gebruiken op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan de wederpartij te kennen is gegeven dat het betreden daarvan op eigen risico is. Tevens is het niet toegestaan gevaarlijke stoffen met het voertuig te vervoeren.
 11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen mag het voertuig alleen door de wederpartij of degene die namens hem het voertuig in ontvangst neemt bestuurd worden.
 12. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is het de wederpartij niet toegestaan het voertuig te verhuren.
 13. De wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en moet er voor zorgen dat het oliepeil en de bandenspanning van het voertuig op het juiste peil blijven.
 14. Voor rekening van de wederpartij zijn alle sancties (boetes) en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben of gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd. Een en ander tenzij deze sancties en maatregelen verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur al aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van Uitenhage liggen.
 15. Indien deze sancties en maatregelen aan Uitenhage worden opgelegd, is de wederpartij gehouden Uitenhage op diens eerste verzoek schadeloos te stellen. Een en ander tenzij sprake is van de in het vorige lid van dit artikel genoemde uitzonderingen.
 16. Uitenhage verstrekt de wederpartij een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is opgelegd.
 17. Indien Uitenhage inlichtingen aan autoriteiten moet verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, moet de wederpartij alle in verband daarmee gestelde vragen van Uitenhage zo spoedig mogelijk en naar waarheid beantwoorden.
 18. Het voertuig is door Uitenhage alleen voor Wettelijk Aansprakelijkheid (WAM) verzekerd. De wederpartij moet desgewenst zelf en voor eigen rekening zorgen voor eventuele aanvullende verzekeringen zoals een inzittendenverzekering.
 19. De wederpartij is in geval van schade van Uitenhage per schadegeval aansprakelijk tot het op de huurovereenkomst vermelde eigen risico.
 20. Schade aan en tenietgaan of verlies van het voertuig tijdens de huurperiode moeten direct, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontstaan of ontdekking daarvan aan Uitenhage worden gemeld met opgaaf van alle bijzonderheden, gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Uitenhage. Bij deze schriftelijke bevestiging moet gebruik worden gemaakt van een origineel schademeldingsformulier. Alle gevolgen van het niet direct of niet op de juiste wijze melden zijn voor risico van de wederpartij.
 21. De wederpartij moet het voertuig in overeenstemming met de bestemming gebruiken en onderhouden, een en ander met inachtneming van de bedienings-, gebruiks- en/of onderhoudsvoorschriften van Uitenhage en/of de fabrikant.
 22. Alle schade die ontstaat doordat in strijd met het in het vorige lid bepaalde wordt gehandeld is geheel voor rekening van de wederpartij.
 23. De wederpartij mag geen wijzigingen op of aan het voertuig aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitenhage.
 24. Herstelwerkzaamheden of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door, dan wel met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en op aanwijzing van, Uitenhage.
 25. Indien een defect of schade aan het voertuig buiten de schuld van de wederpartij is ontstaan - dit ter beoordeling van Uitenhage - heeft de wederpartij - voor zover van toepassing of noodzakelijk - recht op vervanging van het voertuig gedurende de verdere duur van de huurperiode. Indien Uitenhage niet voor vervanging van het voertuig kan zorgen, heeft de wederpartij recht op terugbetaling van een deel van de al betaalde huur of een korting op de nog te betalen huur.

Artikel 10: Teruglevering voertuig

 1. Na afloop van de huurperiode moet de wederpartij het voertuig in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond - behoudens slijtage als gevolg van normaal gebruik e.d. - inclusief de eventueel aangele­verde sleutels en overige toebehoren terugleveren, dan wel voor ophalen door Uitenhage ter beschikking stellen. Het voertuig wordt door Uitenhage met een volle tank brandstof aan de wederpartij afgeleverd en moeten ook met een volle tank brandstof teruggeleverd worden. Bij niet volgetankt terugleveren zal Uitenhage de kosten voor het voltanken in rekening brengen bij de wederpartij.
 2. Het voertuig moet gereinigd en zonder lading teruggeleverd worden aan Uitenhage. Eventuele kosten voor reiniging en/of afvoeren van lading zullen aan de wederpartij in rekening gebracht worden. De tijd die de wederpartij eventueel zelf nodig heeft om het voertuig te reinigen of de lading af te voeren zal aan de wederpartij conform het huurtarief in rekening gebracht worden.
 3. Uitenhage zal het voertuig bij het ophalen of bij teruglevering direct inspecteren. De wederpartij heeft het recht om bij deze inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het voertuig evenals noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden om het voertuig terug te brengen in de staat waarin het zich bij de ingangsdatum van de huurovereenkomst bevond, zoals eventuele reinigingskosten, komen - met uitzondering van normale afschrijvingen en kosten als gevolg van slijtage - voor rekening van de wederpartij.
 4. Indien partijen zijn overeengekomen dat het voertuig door Uitenhage wordt opgehaald, moet de wederpartij ervoor zorgen dat hij tenminste 48 uren van tevoren (weekenden en erkende nationale feestdagen niet meegerekend) aan Uitenhage heeft medegedeeld op welke datum, welk tijdstip en welk adres Uitenhage het voertuig kan komen ophalen, voor zover dit nog niet bepaald is.
 5. Voor iedere vertraging in de teruggave van het voertuig na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij aan Uitenhage een evenredig deel van de overeengekomen huurprijs verschuldigd, onverminderd het recht van Uitenhage volledige schadevergoeding te vorderen. Onder deze schadevergoeding zijn in ieder geval begrepen de kosten van gemiste huuropbrengsten, de kosten van het eventueel moeten inhuren van vervangende voertuigen e.d. en overige kosten zoals transport- en administratiekosten. De wederpartij vrijwaart Uitenhage voor eventuele schadeclaims van derden die hieruit voortvloeien.

Artikel 11: Klachten

 1. De wederpartij is verplicht het geleverde direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. te vermelden op de begeleidende bon. Bij het ontbreken van een begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten, beschadigingen e.d. binnen 24 uur na ontvangst van het geleverde schriftelijk aan Uitenhage te melden.
 2. Overige klachten ten aanzien van het geleverde dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de eventueel overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Uitenhage te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering, voor geleverde gebruikte zaken geldt in dat geval een termijn van 3 maanden.
 3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na uitvoering van de werkzaamheden - schriftelijk aan Uitenhage te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Uitenhage is gemeld, wordt het geleverde geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden en/of worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. De wederpartij moet Uitenhage in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Uitenhage verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht het ter beschikking stellen van het geleverde noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Uitenhage ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

Artikel 12: Garanties

 1. Uitenhage zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Uitenhage staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de door Uitenhage geleverde zaken of verhuurde voertuigen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Uitenhage zal de wederpartij hierover informeren
 4. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, staat Uitenhage niet in voor eventuele verklaringen of toezeggingen van de fabrikant of leverancier van de geleverde zaak of het verhuurde voertuig, bijvoorbeeld met betrekking tot capaciteiten en prestaties zoals het brandstofverbruik of CO2-uitstoot.
 5. Gebreken die het gevolg zijn van door of namens de wederpartij aan het geleverde/gehuurde of aan onderdelen hiervan doorgevoerde wijzigingen van technische aard vallen niet onder de garantie, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Garantie op gebruikte zaken, voertuigen, onderdelen, ruilonderdelen e.d. wordt uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Geen garantie geldt voor door Uitenhage in opdracht van de wederpartij verrichte noodreparaties.
 8. Indien het doel/de bestemming waarvoor de wederpartij het gehuurde/geleverde wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van dit gehuurde/deze zaken, garandeert Uitenhage slechts dat het gehuurde/de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 9. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor het gehuurde/de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
 10. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 11. Bij een terecht beroep op de garantie zal Uitenhage - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor (indien mogelijk) herstel of vervanging van het gehuurde/de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 12. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van het gehuurde/de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Uitenhage. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Uitenhage gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Uitenhage geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Uitenhage alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Uitenhage voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Uitenhage aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Uitenhage altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Uitenhage gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Uitenhage beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.
 5. De wederpartij moet Uitenhage uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Uitenhage is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
  1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het gehuurde/geleverde of de door of namens Uitenhage verstrekte instructies, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
  2. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van het gehuurde/geleverde;
  3. door fouten, onvolledigheden en/of gebreken in de door of namens de wederpartij aan Uitenhage verstrekte of voorgeschreven informatie, materialen of onderdelen;
  4. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  5. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Uitenhage adviseerde en/of wat gebruikelijk is;
  6. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van het gehuurde/geleverde heeft gemaakt;
  7. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het gehuurde/geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Uitenhage.
 8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Uitenhage uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Uitenhage of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Uitenhage de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 14: Betaling bij bedrijven onderling

 1. Uitenhage heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijenschriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Uitenhage een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Uitenhage betaling alsnog uitblijft, heeft Uitenhage bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
 5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Uitenhage het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Uitenhage eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Uitenhage eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 7. De wederpartij mag de vorderingen van Uitenhage niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Uitenhage heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 15: Betaling bij consumenten

 1. Uitenhage heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan Uitenhage een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Uitenhage betaling alsnog uitblijft, heeft Uitenhage bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Uitenhage de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
 5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
  6. Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
 6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Uitenhage het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Uitenhage het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Uitenhage eveneens indien zij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
 8. Door de consument gedane betalingen worden door Uitenhage eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

 1. Uitenhage behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtin­gen aan Uitenhage heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
 4. De wederpartij moet Uitenhage direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Uitenhage bewaren.
 6. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Uitenhage op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Uitenhage een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Uitenhage en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Uitenhage op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Uitenhage heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Uitenhage, heeft Uitenhage het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Uitenhage wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Uitenhage, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Uitenhage.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Uitenhage zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Uitenhage en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, files, ongevallen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt wanneer de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Uitenhage tot aan dat moment nakomen.

Artikel 19: Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Uitenhage een door Uitenhage nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Uitenhage gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Uitenhage heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft Uitenhage in ieder geval het recht de daarvoor gere­ser­veerde tijd op basis van het overeengekomen of - bij gebreke daarvan - gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in reke­ning te brengen.
 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Uitenhage voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 4. Uitenhage heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Uitenhage deze bij de wederpartij in rekening brengen. Uitenhage mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
 6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Uitenhage het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Uitenhage vergoeden.

Artikel 20: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Uitenhage en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Uitenhage is gevestigd, zij het dat Uitenhage altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Uitenhage. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Uitenhage schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Uitenhage het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aande bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.
Datum: 30 oktober 2013